Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 664/2019 Dražba pozemku (zahrady), obec Králův Dvůr, k.ú. Počaply, okr. Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2023-02-15 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

zahrada; 47 m2

Odhadní cena: 77550,- Kč
Nejnižší podání: 51700,- Kč
Výše jistoty: 15000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek p.č. 81/2, obec Králův Dvůr, část obce Počaply, okres Beroun, k.ú. Počaply, vč. všech součástí a příslušenství. Jedná se o pozemek p.č. 81/2 (zahrada; 47 m2), obec Králův Dvůr, část obce Počaply, okres Beroun, k.ú. Počaply, vč. všech součástí a příslušenství. Pozemek je obdélníkového půdorysu, s podélnou osou SV-JZ, je rovinný a tvoří část nádvoří za bytovým domem č.p. 85. V dané lokalitě je plně rozvinutá technická infrastruktura. Podle Územně plánovací dokumentace obce Králův Dvůr je předmětný pozemek zařazen v zastavěném území obce, v ploše s funkčním využitím BH - bydlení hromadné. Dle ÚPD se tedy jedná o stavební pozemek určený pro bytovou zástavbu. Vzhledem k velikosti pozemku a jeho umístění (tvoří část nádvoří ke stávajícímu BD), nelze však pozemek reálně využít v souladu s funkčním využitím dle ÚPD. Místním šetřením bylo zjištěno, že oceňovaný pozemek je užíván jako zpevněná (štěrková) parkovací plocha, pod pozemkem je umístěno kanalizační vedení (viz. kanalizační šachta). Na základě výše popsaných skutečností lze při ocenění vycházet z předpokladu, že oceňovaný pozemek je v současné době užíván v jeho nejlepším možném využití jako doplňková plocha (parkovací plocha) k bytovému domu. Pozemek nevykazuje v souvislosti se současným využitím žádné závady.