Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 406/2017 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na garáži, obec Karlovy Vary


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/6 garáže, Karlovy Vary

Odhadní cena: 40000,- Kč
Nejnižší podání: 26667,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
oprava DV
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/6 vlastnického práva vlastnictví povinného: - garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 1846 a pozemku parc.č. 1846 v k.ú. a obci Karlovy Vary. Jedná se o pozemek parc.č. 1846, resp. její ideální spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v obci a k.ú. Karlovy Vary, jejíž součástí je objekt zděné garáže bez č.p. Oceňovaná garáž je vnitřní řadová zděná garáž s plochou střechou mající označení č. 409. Stropy betonové panelové, vrata dřevěná dvoukřídlá. Vnitřní prohlídka nebyla ze strany povinného znalci umožněna. Vnitřní popis je proto proveden pouze na základě odhadu, resp. za předpokladu, že oceňovaná garáž je stejná jako garáž sousední, do které měl možnost znalec nahlédnout. Je vysloven předpoklad, že podlaha garáže je betonová, vnitřní omítky provedeny, do garáže není zaveden elektrický proud, resp. v současné době je elektrický proud odpojen. Výpočet obestavěného prostoru: 6,0 * 3,0 * 2,6 = 47 m3 Stáří garáže nebylo zjištěno, je učiněn odborný odhad, stáří je stanoveno na 40 let. Dále je vysloven předpoklad, že garáž je v průměrném technickém stavu schopná užívání.