Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 5590/2014 Dražba lesního pozemku v k.ú. Úbislav, obec Stachy, okr. Prachatice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemek o výměře 15.891 m2

Odhadní cena: 380000,- Kč
Nejnižší podání: 253300,- Kč
Výše jistoty: 25000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – parcela číslo 434/2, lesní pozemek nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví číslo 1049 pro katastrální území Úbislav a obec Stachy. Příslušenství nemovité věci: - trvalé porosty Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Pozemek parc.č. 434/2 v k.ú. Úbislav se nachází cca 4 km severně od obce Stachy, a to vpravo při komunikaci vedoucí do obce Javorník. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, v části přístupný právě z komunikace vedoucí do obce Javorník. Převažující porost tvoří smrky, v menší části jeřáb a jedle. V minulosti byla část odlesněna, na těchto částech zejména náletové břízy a smrčky. V části pozemku polom. Část smrkového porostu napadena kůrovcem, sousední lesní pozemek (při severním okraji) intenzivně těžen.