Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení

Odměny za služby poskytované soudním exekutorem jsou stanoveny právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. Tato vyhláška stanoví výši tzv. mimosmluvní odměny exekutora a upravuje i nárok na náhradu hotových výdajů vzniklých v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora, nárok na náhradu za ztrátu času při provádění exekuce jakož i náhradu za doručování písemností. Důležité je, že mimosmluvní odměna i ostatní uvedené náhrady jsou nákladem exekuce, které exekutorovi a oprávněnému hradí povinný.

Soudní exekutor má právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Vedle stanovené mimosmluvní odměny pak exekutorovi náleží i sjednaná smluvní odměna za provedení exekuce, která je dohodnuta s oprávněným ve smlouvě o provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.

Náklady exekuční činnosti

a) Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

do 3 000 000 Kč základu 15%
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu 10%
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu 5%
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu 1%
částka nad 250 000 000 se do základu nezapočítává, odměna exekutora činí nejméně 3000 Kč;


b) Odměna za provedení exekuce ukládající jinou činnost činí:
  odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost;

  odměna za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu uvedena hodnota této věci, činí za každou odebranou věc 15% z její hodnoty, nejméně však 2000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2000 Kč za každou odebranou věc, nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu;

  odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen, se stanoví dle sazebníku při exekuci na zaplacení peněžité částky. Základem pro určení odměny je výtěžek prodeje věci. Jinak 6000 Kč za každou rozdělovanou věc;

  odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6000 Kč za každý vykonaný exekuční titul;

Náklady při další činnosti exekutora

a) Sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje a stavu věci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu činí 5 000 Kč; 


b) Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku:

z prvních 100 000 1,2%
z přebývající částky až do 500 000 0,6%
z přebývající částky až do 1 000 000 0,4%
z přebývající částky až do 10 000 000 0,2%
z přebývající částky až do 30 000 000 0,1%
nejméně 1000 Kč, částka nad 30 000 000 se do základu nezapočítává;


c) Odměna za provedení dobrovolné dražby se stanoví dle zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách.