Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Informace pro oprávněné

Nikdy nelze s jistotou zaručit 100% uspokojení Vaší pohledávky či splnění jiné povinnosti ze strany povinného. Uspokojení Vaší pohledávky je dáno majetkovou bonitou povinného či jeho schopností a možností splnit jinou povinnost a samozřejmě schopností a flexibilitou exekutora a jím pověřených pracovníků účelně zjistit a zajistit postižitelný majetek. Jsme připraveni vyvinout maximální úsilí pro naplnění účelu exekuce, včetně součinnosti povinnému při minimalizaci nákladů řízení ve vztahu k oprávněnému.

Jako věřitel chci vymoci peněžitý dluh nebo jinou povinnost, neboť dlužník dobrovolně nezaplatil a svoji povinnost nesplnil.

Musím mít vykonatelný exekuční titul, kterým je:

 • rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební nebo směnečný rozkaz) soudu nebo jiného státního orgánu
 • notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • platební výměr, výkaz nedoplatků, popřípadě státním orgánem schválený smír
 • rozhodčí nález

Exekuční titul musí být vykonatelný!

Před podáním exekučního návrhu bych měl:

 • zvážit úšpěšnost vydobytí (vymožení) pohledávky s ohledem na povahu, status, postavení a případnou majetkovou bonitu dlužníka-povinného, je-li zjistitelná
 • kontaktovat exekutora, kterého jsem za účelem pověření zvolil, a konzultovat s ním možné nařízení exekuce

V případě, že se rozhodnu pro nařízení exekuce, měl bych z důvodu vhodnosti a účelnosti uzavřít s exekutorem smlouvu o provedení exekuce, která blíže specifikuje a upravuje vzájemné vztahy mezi oprávněným a exekutorem. Současně jako oprávněný beru na vědomí, že jsem povinen složit přiměřenou zálohu na náklady exekuce stanovenou exekutorem.

Musím u exekutora podat exekuční návrh, a to buď:

 • sám (podle vzoru, který naleznete v části dokumenty) nebo
 • prostřednictvím svého právního zástupce nebo zákonného zástupce (advokáta, obecného zmocněnce nebo osoby oprávněné za mě jednat)

V exekučním návrhu je třeba zohlednit případnou již probíhající jinou exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí proti povinnému či částečné splnění povinnosti podle exekučního titulu. Vyplněný návrh spolu s kontaktem a telefonickým spojením odešlete prosím k rukám exekučního úřadu, jehož pracovníci Vás za účelem dalšího postupu bez zbytečného odkladu budou kontaktovat.

Návrh musí obsahovat:

 • přesnou a konkrétní specifikaci osoby oprávněné (bydliště, sídlo, zástupce, bankovní spojení, tel. číslo, e-mail, atd.)
 • přesnou a konkrétní specifikaci osoby povinné (bydliště, sídlo, zástupce, příp. jiná identifikační a informační data)
 • přesnou a konkrétní specifikaci exekučního titulu, povinnosti, kterou má povinný splnit (výše pohledávky s příslušenstvím, aj.), případně označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává
 • jméno, příjmení, titul a adresa soudního exekutora, který má být provedením exekuce pověřen


K exekučnímu návrhu je nutno přiložit úředně ověřenou kopii exekučního titulu (případně plnou moc udělenou právnímu zástupci nebo obecnému zmocněnci) a doručit jej exekutorovi.

Měl bych i bez výzvy poskytnout exekutorovi dostatečnou součinnost, a to:

 • sdělit veškeré dostupné informace týkající se osoby a majetku povinného, jeho manžela, obchodní společnosti, a to ještě před podáním exekučního návrhu
 • včas a řádně zaplatit exekutorem stanovenou zálohu na náklady exekuce , nedohodnu-li se s exekutorem jinak
 • průběžně poskytovat informace o výstupech z případných kontaktů s povinným, jeho plnění přímo oprávněnému a jiných podnětech povinného během řízení
 • včas a řádně převzít zásilky určené do vlastních rukou
 • dbát písemných a ústních pokynů exekutora dle zákona
 • včas informovat exekutora o podnětu k zastavení exekuce, postoupení pohledávky či jiném úkonu směřujícím k ukončení exekuce