Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 591/2020 Dražba RD, v obci a k.ú. Kytín, okr. Praha - západ


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2022-10-04 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům v obci a k.ú. Kytín, okr. Praha - zápa

Odhadní cena: 20000000,- Kč
Nejnižší podání: 13333333,- Kč
Výše jistoty: 2000000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 724, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek – stavební parcela číslo St. 726, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného – garáž, v obci Kytín - pozemek – parcela číslo 351/34, orná půda, - stavba – budova číslo popisné 195 v obci Kytín, postavená na pozemku parc.č. St. 724, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na listu vlastnictví číslo 846 pro katastrální území Kytín a obec Kytín. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrického proudu, - přípojka obecního vodovodu, - přípojka kanalizace, - přístřešek pro parkování, - bazén se zastřešením, - venkovní posezení s přístřeškem, - elektrický bojler, - nadstandardní kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči Whirpool, - podzemní nádrž na dešťovou vodu, - venkovní úpravy. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Znalecký posudek je k nahlédnutí v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb. Rodinný dům se nachází při jižním okraji obce. Pozemek rovinatý (původně byl pozemek v mírném svahu, při výstavbě domu však byl terén při severním okraji navýšen do dnešní podoby - zvýšení terénu dle podaných informací, až 1,5 m). Nemovitost je napojena na elektrický proud, obecní vodovod, kanalizaci. Nemovitost tvoří zejména objekt bydlení - rodinný dům. Při jižní straně situovaná garáž, rodinný dům i garáž propojeny přístřeškem pro parkování dvou osobních automobilů. Ve východní části pozemku bazén se zastřešením a venkovní sezení - přístřešek. Pozemek je oplocený, okrasná udržovaná zahrada.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 1345/2014 Dražba spoluvl. podílů na pozemcích v obcích Vrbice a Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

k.ú. Mastířovice, k.ú. Roudnice n.L.

Odhadní cena: 80000,- Kč
Nejnižší podání: 53333,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: id. 2/30 na nemovitostech vedených na LV č. 309 pro k.ú. Mastířovice, id. 2/45 na nemovitostech vedených na LV č. 2733 pro k.ú. Roudnice nad Labem a id. 1/810 na nemovitosti vedené na LV č. 2596 pro k.ú. Roudnice nad Labem, vše okr. Litoměřice. Většina oceňovaných pozemků (vyjma dále níže uvedených) jsou zemědělské pozemky, které jsou využívané k zemědělské činnosti, vesměs rovinaté, přístupné, i když také v některých případech přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky parc.č.st. 15 a parc.č. 28/6, 203/22 a 224/2 v k.ú. Mastířovice jsou pozemky při severním okraji obce Mastířovice. Pozemek parc.č.st. 15 je v katastru nemovitosti veden jako zbořeniště, v minulosti zde pravděpodobně stál nějaký objekt (asi objekt bydlení) a pozemky parc.č. 28/6, 203/22, 224/2 jsou navazující pozemky, v současné době v části využívané jako pole (parc.č. 203/22), v části jako cesta (parc.č. 224/2), v části jako okraj komunikace (parc.č. 203/22 a 28/6). Pozemek parc.č. 3338/16 v k.ú. Roudnice nad Labem, ač dle katastru nemovitosti vedena jako orná půda, ta se jedná o část komunikace (zpevněná asfaltová komunikace) č. 246 vedoucí z Podlusek k silnici č. 240. Pozemky parc.č. 3338/15 a 3338/17 v k.ú. Roudnice nad Labem jsou pak navazující pozemky - silniční příkopy a navazující svahy. Pozemek parc.č. 3081 v k.ú. Roudnice nad Labem byla v minulosti pravděpodobně cesta (dle jeho tvaru), v současné době je využíván spolu se sousedními pozemky jako orná půda.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 754/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na RD v obci Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dům Hrabětice, podíl 1/6

Odhadní cena: 240000,- Kč
Nejnižší podání: 160000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek č.1 - dům
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/6 na nemovitých věcech: - rodinný dům č.p. 306 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 387 a pozemku parc.č. 10306, 10307, vše v obci Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo. Jedná se o volně stojící, nepodsklepený řadový (vnitřní) rodinný dům, obdélníkového půdorysu (ve východní části rozšířený o verandu), se sedlovou střechou. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, na několika místech (vnitřních stěnách) je opadávající omítka, svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit smíšené zdivo či nepálené cihly), stropy s rovným podhledem, střecha sedlová, střešní krytina tašková - cementky čii pálená krytina, klempířské prvky plechové. Okna do ulice dřevěná špaletová, do zahrady dřevěná zdvojená. Před okny do ulice předokenní rolety. Fasáda vápenná, vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelně proveden keramický obklad, dlažba. Dlažba položena také na chodbě. Krytina podlah ostatních místnostní, v části plovoucí podlaha, dřevotřískové desky či PVC. Vytápění etážové, závěsný kotel na plyn, deskové plechové radiátory. Dispoziční řešení: vstupní chodba, garáž, chodba z garáže, místnost se vstupem na půdu, WC, prádelna, veranda, 2 * pokoj, jídelna, kuchyňský kout, koupelna. Stáří domu nebylo zjištěno, dle odborného odhadu je dům starý cca 100 let. Před cca 40 lety provedena přístavba v jižní části domu (veranda). Před cca 20 lety etážové topení. V současné době není dům obýván, údržba silně zanedbána, prvky krátkodobé životnosti na konci své životnosti. Dům je před celkovou totální rekonstrukcí, a to včetně střešní krytiny, rozvodů vody, elektro, kanalizace, podlah. Dům nutno odizolovat. Vedlejší stavby: Objekty vedlejších staveb (kolny, původní skleník apod) nejsou vzhledem k jejich špatnému technickému stavu v cenovém výpočtu zohledněny, na ceně obvyklé se tak nepodílí. Obdobně i porosty jsou neudržované, přestárlé.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 754/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na pozemcích, obec Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pole Hrabětice, podíl 1/6

Odhadní cena: 17000,- Kč
Nejnižší podání: 11333,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek č.2 - pole
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/6 na nemovitých věcech: - pozemky parc.č. 10012 a 10412 v k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo. Pozemek parc.č. 10012 situovaný cca 150 m severně od rodinného domu č.p. 306, za hřbitovem. Jedná se dle výpisu z katastru nemovitosti o ornou půdu, právní stav odpovídá skutečnosti, přístup je z obecní cesty. Obdobě i pozemek parc.č. 10412, jedná se o malý pozemek uprostřed lánu cca 300 m severně od hřbitova.