Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 705/2021 Dražba rodinného domu, k.ú. Habrovice, obec Ústí nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2023-01-11 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

RD, k.ú. Habrovice

Odhadní cena: 8920000,- Kč
Nejnižší podání: 5946667,- Kč
Výše jistoty: 500000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: pozemek p.č. 29/18 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Habrovice, č.p. 129, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 29/18) a pozemku p.č. 29/15 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Habrovice, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ústí nad Labem, v místní části Habrovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Habrovice 129, 403 40 Ústí nad Labem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 276 - ostatní plocha a p.č. 29/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústní nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení povinného a, informací ČSÚ ve městě Ústí nad Labem je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.15 EX 5319/2013 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/10 na RD v obci a k.ú. Miroslav, okr. Znojmo


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2023-01-11 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dům Miroslav, podíl 1/10

Odhadní cena: 75000,- Kč
Nejnižší podání: 50000,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/10 na nemovitých věcech: - rodinný dům č.p. 808 (resp. id. 1/10), včetně pozemku parc.č. 2712/1 v k.ú. Miroslav, části obce Kašenec, obec Miroslav, okr. Znojmo. Jedná se o rodinný dům (vnitřní řadový) č.p. 808 v obci Miroslav, části obce Kašenec, okr. Znojmo. Přístupová komunikace zpevněná (poznámka: od této komunikace k domu však vede zelený travnatý pás cca 15 široký). Dům je napojený na elektrický proud - vrchní vedení (poznámka: znalci však není známo, zda dům není od elektrického proudu v současné době odpojen). V přístupové komunikaci vede obecní vodovod (pozemka: zda je provedena přípojka do domu, není znalci známo, nicméně u domu je zděná šachta, což by mohlo napovídat, že se jedná o šachtu pro vodoměr), splašková kanalizace v této části obce není. Vnitřní prohlídka domu nebyla znalci umožněna, lze tak pouze provést ilustrativní popis, resp. odborný odhad vnitřního vybavení domu. Základy domu bez dostatečné funkční hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, pravděpodobně cihlové zdivo. Střecha sedlová, resp. v navazujících částech směrem do dvora střecha pultová. Střešní krytina tašková (dvojitě kladené bobrovky), žlab a svod na jižní straně plechový. Parapet u jednoho okna chybí, u druhého keramický obklad. Fasáda vápenná hladká. Na fasádě v přední části či na štítové boční stěně zřejmé ztužující kotvy, dům nemá pravděpodobně ztužující železobetonový věnec. Okna dřevěná zdvojená. Podlaha v jedné místnosti dřevěná prkna (poznámka: zjištěno pohledem do okna). Pravděpodobné dispoziční řešení: chodba, 2 x obytná místnost. Zda dům obsahuje i další obytné prostory, nebylo možnost zjistit, např. zda dům má koupelnu či WC (poznámka: na zahradě umístěno původní dřevěné suché WC). Na levé straně (při pohledu z komunikace) navazuje malá stodůlka. Na obytnou část v severní části (do dvora) navazující dva objekty, pravděpodobně vedlejší stavby). Při západní stěně pak zděná kolna. Tyto stavby jsou ve špatném technickém stavu. Zahrada (dvorek) velmi neudržovaný, zarostlý, prakticky neprostupný. Výpočet (přibližný) obestavěného prostoru domu: 15,8 * 6,4 * (3,0 + 0,5 * 3,0) = 455 m3 Dům pravděpodobně není obýván, maximálně může být využíván jako sklad (poznámka: v jedné z místnosti umístěn motocykl). Stáří domu nezjištěno, dle odborného odhadu je dům starý minimálně 100 let. Údržba poslední dobou nedostatečná, zanedbaná, poslední modernizace (dle odhadu znalce) mohla proběhnout před cca 40 lety (výměna oken, oprava komína, fasáda na jižní straně domu).15 EX 332/21 Dražba bytu o vel. o 2 + kk + příslušenství, k.ú. Janov u Litvínova, okr. Most


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2023-01-11 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt, obec Litvínov

Odhadní cena: 77000,- Kč
Nejnižší podání: 51333,- Kč
Výše jistoty: 25000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka č. 257/42 včetně všech součástí, příslušenství a podílu ve výši id. 405/41546 na budově č.p. 256, 257, 258 a pozemcích parc.č.st. 294/4, 294/5, 294/6, vše v obci Litvínov, části obce Janov, k.ú. Janov u Litvínova, okr. Most. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2 + kk + příslušenství (koupelna s WC, chodba, komora - mimo byt). Technický stav bytu a jeho vybavení i následně stav společných prostor (chodby, schodiště) je zcela zřejmý z fotodokumentace, která je v příloze tohoto posudku. Byt je absolutně neobyvatelný. Hygienické jádro poškozené, keramický obklad rozbit, elektroinstalace vytrhaná, radiátory topení odmontovány, vodovodní baterie odšroubovány, WC mísa poškozená, interiérové dveře chybí, taktéž vchodové dveře do bytu. Budova, tedy společné komunikační prostory, plné nepořádku, rozbitého nábytku, stěny v přízemí začernělé z důvodu požáru, výtah nefunkční. Budova (samozřejmě i oceňovaný byt) odpojena od elektrického proudu, vody.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 754/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na RD v obci Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dům Hrabětice, podíl 1/6

Odhadní cena: 240000,- Kč
Nejnižší podání: 160000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
NOVÝ TERMÍN DRAŽBY
znalecký posudek - dodatek č.1 - dům
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/6 na nemovitých věcech: - rodinný dům č.p. 306 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 387 a pozemku parc.č. 10306, 10307, vše v obci Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo. Jedná se o volně stojící, nepodsklepený řadový (vnitřní) rodinný dům, obdélníkového půdorysu (ve východní části rozšířený o verandu), se sedlovou střechou. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, na několika místech (vnitřních stěnách) je opadávající omítka, svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit smíšené zdivo či nepálené cihly), stropy s rovným podhledem, střecha sedlová, střešní krytina tašková - cementky čii pálená krytina, klempířské prvky plechové. Okna do ulice dřevěná špaletová, do zahrady dřevěná zdvojená. Před okny do ulice předokenní rolety. Fasáda vápenná, vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelně proveden keramický obklad, dlažba. Dlažba položena také na chodbě. Krytina podlah ostatních místnostní, v části plovoucí podlaha, dřevotřískové desky či PVC. Vytápění etážové, závěsný kotel na plyn, deskové plechové radiátory. Dispoziční řešení: vstupní chodba, garáž, chodba z garáže, místnost se vstupem na půdu, WC, prádelna, veranda, 2 * pokoj, jídelna, kuchyňský kout, koupelna. Stáří domu nebylo zjištěno, dle odborného odhadu je dům starý cca 100 let. Před cca 40 lety provedena přístavba v jižní části domu (veranda). Před cca 20 lety etážové topení. V současné době není dům obýván, údržba silně zanedbána, prvky krátkodobé životnosti na konci své životnosti. Dům je před celkovou totální rekonstrukcí, a to včetně střešní krytiny, rozvodů vody, elektro, kanalizace, podlah. Dům nutno odizolovat. Vedlejší stavby: Objekty vedlejších staveb (kolny, původní skleník apod) nejsou vzhledem k jejich špatnému technickému stavu v cenovém výpočtu zohledněny, na ceně obvyklé se tak nepodílí. Obdobně i porosty jsou neudržované, přestárlé.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 754/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na RD v obci Hrabětice, k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pole Hrabětice, podíl 1/6

Odhadní cena: 17000,- Kč
Nejnižší podání: 11333,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
NOVÝ TERMÍN DRAŽBY
znalecký posudek - dodatek č.2 - pole
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/6 na nemovitých věcech: - pozemky parc.č. 10012 a 10412 v k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo. Pozemek parc.č. 10012 situovaný cca 150 m severně od rodinného domu č.p. 306, za hřbitovem. Jedná se dle výpisu z katastru nemovitosti o ornou půdu, právní stav odpovídá skutečnosti, přístup je z obecní cesty. Obdobě i pozemek parc.č. 10412, jedná se o malý pozemek uprostřed lánu cca 300 m severně od hřbitova.