Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 406/2017 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na garáži, obec Karlovy Vary


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/6 garáže, Karlovy Vary

Odhadní cena: 40000,- Kč
Nejnižší podání: 26667,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
oprava DV
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/6 vlastnického práva vlastnictví povinného: - garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 1846 a pozemku parc.č. 1846 v k.ú. a obci Karlovy Vary. Jedná se o pozemek parc.č. 1846, resp. její ideální spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v obci a k.ú. Karlovy Vary, jejíž součástí je objekt zděné garáže bez č.p. Oceňovaná garáž je vnitřní řadová zděná garáž s plochou střechou mající označení č. 409. Stropy betonové panelové, vrata dřevěná dvoukřídlá. Vnitřní prohlídka nebyla ze strany povinného znalci umožněna. Vnitřní popis je proto proveden pouze na základě odhadu, resp. za předpokladu, že oceňovaná garáž je stejná jako garáž sousední, do které měl možnost znalec nahlédnout. Je vysloven předpoklad, že podlaha garáže je betonová, vnitřní omítky provedeny, do garáže není zaveden elektrický proud, resp. v současné době je elektrický proud odpojen. Výpočet obestavěného prostoru: 6,0 * 3,0 * 2,6 = 47 m3 Stáří garáže nebylo zjištěno, je učiněn odborný odhad, stáří je stanoveno na 40 let. Dále je vysloven předpoklad, že garáž je v průměrném technickém stavu schopná užívání.15 EX 720/2009 Dražba spoluvl. podílů o vel. 1/16 na pozemcích, obec Hradištko, k.ú. Hradištko u Sadské, okr. Nymburk


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 11:15:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

orná půda, lesní pozemek, vodní plocha

Odhadní cena: 130000,- Kč
Nejnižší podání: 86667,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/16 vlastnického práva ve vlastnictví povinného: - pozemky parc.č. 1314/1, 1345/12, 1368/12, 1369/15, 1384/8, 1419/13, 1426/10, 1453/21, 1489/26, 1492/60, 1633/15 v k.ú. Hradištko u Sadské, okr. Nymburk. Jedná se o pozemky, tak jak jsou uvedeny na listu vlastnictví č. 43 pro k.ú. Hradištko u Sadké, okr. Nymburk, resp. předmětem ocenění je stanovení ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16. Předmětné pozemky se nacházejí mimo souvislou zástavbu, pouze jeden pozemek, a to pozemek parc.č. 1314/1 je v územním plánu veden jako pozemek určený k zástavbě. A dále pozemek parc.č. 1492/60 je veden jako ostatní plocha / manipulační plocha. Ostatní předmětné pozemky jsou pozemky nestavební. To se týká i pozemku parc.č. 1489/26, který je v současné době veden jako orná půda, je tak i využíván, ale výhledově dle územního plánu by mohl být tento pozemek zařazen jako „Vd”, drobná výroba nerušící okolí, výrobní služby.15 EX 155/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, Stachy, okr. Prachatice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/2 na RD, Stachy

Odhadní cena: 660000,- Kč
Nejnižší podání: 440000,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/2 vlastnického práva povinného: - nemovitost na LV č. 1634 v k.ú. Stachy tvořené rodinným domem č.p. 288, pozemkem parc.č .st. 293, pozemky parc.č. 14/1, 14/2 a 2471, vše v obci a k.ú. Stachy, okr. Prachatice. Jedná se o rodinný dům č.p. 288 v obci Stachy situovaný pří místní hlavní komunikaci (cca 20 m) nedaleko centra obce. Přístupová komunikace zpevněná. Dům je napojen na obecní vodovod (pravděpodobně obecní kanalizaci), elektro. Plyn v obci není. Za domem jižním směrem se pak nachází zahrada (parc.č. 14/1 a 14/2), z části neoplocená. Pozemek je orientován severním směrem. Dle výpisu z katastru nemovitosti je přes tuto zahradu zřízené věcné břemeno přístupu k pozemku parc.č. 17/12 v k.ú. Stachy. Pozemek (zahrada) má nepravidelný tvar, v horní části je umožněn přístup na obecní komunikaci parc.č. 17/28. Pozemek parc.č. 14/2 je dle katastru nemovitosti veden jako orná půda, což však neodpovídá skutečnosti, jedná se z hlediska využití o zahradu tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc.č.st. 293 (a rodinným domem č.p. 288) a parc.č. 14/1.15 EX 829/2018 Dražba RD, pozemků a příslušenství, obec Všetaty, k.ú. Všetaty u Rakovníka, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 11:45:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, k.ú. Všetaty u Rakovníka

Odhadní cena: 1590000,- Kč
Nejnižší podání: 1060000,- Kč
Výše jistoty: 400000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.38, p.č.9 s rodinným domem čp.48 a příslušenstvím v k.ú.Všetaty u Rakovníka, obec: Všetaty, okres: Rakovník. Jedná se o 2 pozemky, jenž jsou ve jednotném funkčním celku s rodinným domem čp.48, přístupné ze zpevněné komunikace; s možností napojení na kanalizaci, vodovod a elektroinstalaci; bez možnosti napojení na plynovod. Rodinný dům je přízemní, samostatně stojící, se sedlovou střechou a eternitovou krytinou (vlnitý eternit), pravděpodobně nepodsklepený, bez podkroví. Prohlídka nebyla znalci umožněna...; nemovitost byla oceněna pouze dle obhlídky a zaměření zvenku, částečně ze snímku katastrální mapy s ortofotem a dle předpokládaného stavu. Stavební plány rodinného domu se na OÚ Všetaty a MěstÚ Rakovník nedochovaly...! Okna jsou dřevěná, venkovní omítka je stříkaný břízolit, jsou provedeny nově žlaby a svody z pozinkovaného plechu. V archívu OÚ Všetaty je uvedeno původní stáří domu r.1881, později byla asi provedena vstupní přístavba s plochou střechou. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci.15 EX 4483/2014 Dražba RD včetně všech součástí, příslušenství a pozemku, k.ú. Lidmovice, obec Skočice, okr. Strakonice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům vesnického typu

Odhadní cena: 380000,- Kč
Nejnižší podání: 253333,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 14 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 1 a parc.č. 603/2, vše v obci Skočice, části obce a k.ú. Lidmovice, okr. Strakonice. Jedná se o rodinný dům č.p. 14 vesnického typu (malá původní hospodářská usedlost) s navazující stodolou a menší vedlejší stavbou (kolnou) situovanou vedle oceňovaného rodinného domu v obci Skočice, části obce Lidmovice, okr. Strakonice. Rodinný dům (postaven dle popisu na štítě domu v roce 1833) je v současné době neobydlen, prázdný, veřejně přístupný, objekt není uzamčen. Elektrický proud odpojen, možnost napojení na obecní vodovod. Nemovitost není oplocena. Nemovitost se nachází v těsné blízkosti komunikace vedoucí ze Strakonic do Vodňan.15 EX 3130/2013 Dražba RD včetně všech součástí, příslušenství a pozemku, k.ú. Lodhéřov, okr. Jindřichův Hradec


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-02-26 12:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

původní hospodářská usedlost - objekt bydlení

Odhadní cena: 230000,- Kč
Nejnižší podání: 153333,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/3 vlastnického práva ve vlastnictví povinného: -v objekt bydlení č.p. 118 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 115 a pozemku parc.č. 316, vše v obci a k.ú. Lodhéřov, okr. Jindřichův Hradec. Jedná se o menší původní hospodářská usedlost - objekt bydlení č.p. 118 v obci a k.ú. Lodhéřov, okr. Jindřichův Hradec. Nemovitost se nachází v severní části obce při místní hlavní zpevněné komunikaci. Pozemek je oplocený. Nemovitost tvoří jednak objekt k bydlení (charakter rodinného domu), menší stodůlka, kolna (pravděpodobně bývalý chlívek), venkovní úpravy (např. oplocení, vrata), porosty a pozemek. V komunikaci před oceňovanou nemovitosti položen vodovodní řád, zda je provedeno napojení do domu, není znalci známo. Dle snímku z pozemkové mapy (resp. výpisu z katastru nemovitosti) vyplývá, že navazující pozemek (využívaný jako zahrada) k pozemku parc.č. st. 115, tedy pozemek parc.č. 318/1 není ve vlastnictví povinného (ani dalších podílových spoluvlastníků, tak jak jsou uvedeny na LV č. 309 pro k.ú. Lodhéřov), ale patří České republice s právem hospodaření Státní pozemkový úřad. Pozemek parc.č. 316 (zahrada - v podílovém spoluvlastnictví povinného) tak přímo nenavazuje na pozemek parc.č.st. 115.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.15 EX 4312/2013 Opakovaná dražba zemědělské stavby, Neurazy, okr. Plzeň-jih


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stodola/sklad, k.ú. Vojkovice

Odhadní cena: 148000,- Kč
Nejnižší podání: 44400,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem třetí elektronické dražby jsou následující nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Příbram, na LV č. 163 pro obec Neurazy, k.ú. Vojovice. Pozemky: st. 70 113 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Stavby: Součástí je stavba čp. 58, Vojovice, Zem. Stavba. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou. Bez úpravy podkroví.15 EX 349/2008 Opakovaná dražba staveb bez č.p., Cerhenice, okr. Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavby bez č.p., k.ú. Cerhenice

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 150000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou následující nemovité věci: stavby bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín. Jedná se o dvě stavby na cizích pozemcích v původním zemědělském areálu. Stavby byly původně napojeny na jednotlivé inženýrské sítě v areálu – vodu a elektřinu, v současnosti jsou tyto sítě odpojené. Přístup je po účelových zpevněných komunikacích v areálu v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, na pozemku p.č. 150/35 má podíl i jedna právnická osoba.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 294/2007 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 4/48 na pozemcích, k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl. o vel. 4/48 na pozemcích

Odhadní cena: 36500,- Kč
Nejnižší podání: 18250,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 4/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 614 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov - pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov. pozemek parc.č. 614 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Oceňovaný pozemek se nachází při místní hlavní komunikaci, jedná se o rohový pozemek. Pozemek je oplocený, na pozemku řada vzrostlých tůjí. Oceňovaný pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako jiná / ostatní plocha. Dle územního plánu obce je pozemek určen pro bydlení venkovského typu. Pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Pozemek parc.č. 108/2 je pozemek při okraji (východním) Lomničky, má přibližně tvar písmene ”L”. Na tento pozemek navazuje malý pozemek parc.č 108/8. Oba pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zahrady. Přístupová cesta k pozemku parc.č. 108/2 zpevněná. Dle územního plánu obce jsou pozemky parc.č. 108/2 a 108/2 vedeny v územní určené pro bydlení venkovského typu.15 EX 942/2017 Dražba lesních pozemků v k.ú. Jasenka, obec Vsetín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemky v k.ú. Jasenka, obec Vsetín

Odhadní cena: 725000,- Kč
Nejnižší podání: 482333,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - lesní pozemky parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Jedná se o dva lesní pozemky, a to parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Pozemky jsou situovány severně od města Vsetín v části Horní Jasenka. Pozemky tvoří jeden celek, pozemky jsou svažité s jižní orientací. Na pozemku lesní porosty. Dle lesního hospodářského plánu jsou pozemky vedeny v oddělení 341, dílec E, porost f), resp. v menší míře porost j). Převažující dřevinou je habr a buk, minimálně pak bříza. Stáří porostu 72 let (etáž 7), 127 let (etáž 12), 14 let (etáž 1) a 98 let (etáž 10)15 EX 364/2008 Dražba podílu o vel. 1/3 na RD (zbořeniště), Radkov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD (zbořeništi), Radk

Odhadní cena: 130000,- Kč
Nejnižší podání: 86667,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/3 vlastnického práva ve vlastnictví povinného: - rodinný dům č.p. 8 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č.st. 8, 63 a parc.č. 53, 54/1 a 836, vše v obci Radkov, části obce Radkov u Moravské Třebové, okr. Svitavy Objekt je velmi špatném technickém stavu, jak je doloženo na fotografiích v příloze tohoto posudku. Krov poškozený, střešní krytina místy chybí, do objektu zatéká, stropy v části objektu poškozené. Fasáda z větší části opadaná (zejména ze dvora). Vnitřní omítky v části opadané. Objekt je i staticky narušený, zjevné trhliny ve zdivu (např. na schodišti do patra objektu). Elektroinstalace nefunkční, místy vytrhaná ze zdi. Podlahy v patře vytrhané, dveřní zárubně či vnitřní dveře chybí. Objekt je v naprosto neutěšeném, zanedbané stavu. V současné době jsou obývané pouze dvě místnosti. Jedna místnost s klenutými stropy bez omítek (obytná kuchyň), druhá místnost s rovným stropem, omítky provedeny (ložnice). V obytné kuchyni vytápění krbovými kamny, ložnice bez vytápění. Třetí místnost slouží jako sklad paliva. Objekt je bez elektrického proudu (odpojen), není zavedena voda. Dům byl postaven v roce 1881.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek