Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

FAQ

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a vysvětlení pojmů souvisejících s exekucí.

Arrestatorium

Zákaz dlužníku povinného nakládat s pohledávkou povinného v rozsahu vymáhané pohledávky. Dlužníkem povinného je například banka povinného nebo plátce mzdy povinného.

Centrální evidence exekucí

Veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou. Komora zveřejňuje údaje z centrální evidence exekucí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zápisy do centrální evidence exekucí provádí elektronicky exekutor, který je pověřen exekucí.

Doložka provedení exekuce

Datum, kdy došlo k uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění, popř. právní moci rozhodnutí návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podaný ve lhůtě poskytnuté k dobrovolnému plnění. Doložka provedení exekuce se zapisuje do rejstříku zahájených exekucí.

Exekuci nelze provést před zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí.

Exekuce na nepeněžité plnění

Exekuční řízení směřující ke splnění jiné povinnosti než zaplacení peněžité částky; způsoby provedení se řídí povahou povinnosti uložené exekučním titulem a většinou se jedná o vyklizení nemovitosti (bytu, domu, nebytových prostor) bez zajištění bytové náhrady, odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů.

Exekuce na peněžité plnění

Exekuční řízení směřující k vymožení pohledávky v penězích na základě exekučního titulu, kterým byla povinnému uložena povinnost zaplatit určité osobě peněžitou pohledávku, případně její příslušenství. Exekuci na peněžité plnění exekutor provede jedním, více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, případně pozastavením řidičského oprávnění, jde-li o vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Pokud způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

Exekuční návrh

Oprávněný nebo ten, kdo prokáže, že na něho bylo převedeno právo vyplývající z exekučního titulu, může podat exekuční návrh, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul a nejde-li o vykonání rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady, o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, rozhodnutí  orgánů Evropských společenství nebo cizí rozhodnutí; exekuční návrh lze však podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.

Exekuční návrh - náležitosti

V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. 

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Exekuční návrh - odmítnutí

Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor, kterému byl doručen exekuční návrh, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 

 Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu, exekutor usnesením exekuční návrh odmítne.

Exekuční návrh - zamítnutí

Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením zamítne.

Exekuční příkaz

Rozhodnutí exekutora, kterým se určuje způsob provedení exekuce. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob provedení exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Podle exekučního příkazu provede exekutor exekuci po zápisu doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí a po právní moci exekučního příkazu. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Majetek povinného, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jinou osobu, zatížit jej nebo s ním jakkoli nakládat bez souhlasu exekutora. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. Případná trestněprávní odpovědnost povinného není dotčena. Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.

Exekuční řízení

Exekuční řízení směřující k vymožení pohledávky se zahajuje na návrh. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor však může vést exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení.

Exekuční soud

Věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu , popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Je-li podle místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Exekuční titul

Vykonatelná veřejná listina zakládající právo na exekuci nebo výkon rozhodnutí v případě, že v ní uložená povinnost není ze strany určité osoby řádně a včas splněna. Orgán, který listinu vydal, je povinen její vykonatelnost potvrdit. Za exekuční titul se pro potřeby exekuce považují listiny uvedené v sekci „informace pro oprávněné“.

Exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje a stavu věci

Exekutor na žádost osvědčuje skutkové děje a stav věci (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů, nebytových prostor), jestliže takovým zápisem může být prokázán nárok v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. Skutkový děj se musí odehrát v přítomnosti exekutora. O skutkovém stavu věci se exekutor musí přesvědčit.

Exekutorský zápis je veřejná listina.

Náklady spojené s přípravou a vyhotovením exekutorského zápisu hradí žadatel o zápis, není-li v případě zápisu o dohodě mezi účastníky dohodnuto jinak, a to v souladu s vyhl.č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, v platném znění.

Generální inhibitorium

Zákaz povinnému nakládat s jeho movitým a nemovitým majetkem a dalšími majetkovými hodnotami včetně majetku patřícího do společného jmění manželů vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku poté, co je mu doručeno usnesení o nařízení exekuce exekutorem. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

Jak kontaktovat Exekutorský úřad Beroun

V zájmu rychlého vyřízení Vaší záležitosti upřednostňujeme kontakt prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, osobní návštěva úřadu přichází v úvahu po předchozí dohodě. Při kontaktu s úřadem dodržujte prosím stanovené úřední hodiny.

Chcete-li prostřednictvím exekutora podat návrh na nařízení exekuce, přesvědčte se, zda má Vaše podání předepsané náležitosti podle zákona a zda exekuční titul, na jehož základě podáváte návrh na nařízení exekuce, obsahuje potvrzení o vykonatelnosti.

Jste-li účastníkem exekučního řízení, sdělte příslušnému pracovníkovi Vaše jméno, příjmení, datum narození a spisovou značku, která se nachází v horní části písemnosti doručované povinnému ve tvaru 15 Ex... Na jiné skutečnosti než ty, které se týkají úhrady pohledávky, nebude brán zřetel. Jiné osobě než účastníku řízení nebo jeho zákonnému či smluvnímu zástupci se informace o řízení nesdělují!

Mgr. Pavel Dolanský, exekutor pověřený Exekutorským úřadem Beroun, není osoba, která s účastníky řízení řeší jejich případ. K tomuto účelu jsou podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu v platném znění pověřeni vyškolení zaměstnanci exekutora. Z uvedeného důvodu Vás žádáme, abyste přímý osobní kontakt nebo slyšení s exekutorem nevyžadovali!

Jak zaplatit pohledávku

Pohledávku můžete zaplatit v kterékoli pobočce Volksbank, a.s. na účet 4200077799 (kód banky 6800),s uvedením variabilního symbolu, kterým je pořadové číslo spisové značky příslušné exekuční věci (bez předznačky exekutora 15 Ex a lomítka) nebo hotově na pokladně exekutora v sídle úřadu, Palackého 31/2, Beroun oproti potvrzení nebo daňovému dokladu. Exekutor upřednostňuje placení přímo na pokladně kterékoli pobočky Volksbank, neboť díky používanému systému je možné bez zbytečného odkladu automaticky identifikovat a zaznamenat každou platbu došlou na účet exekutora.
V případě potřeby bude povinnému na vyžádání předána (doručena) složenka. Při tomto způsobu placení je nutno zohlednit dobu ode dne podání na poštu ke dni připsání platby na účet a o této skutečnosti uvědomit příslušného pracovníka úřadu.
Pohledávku je nutno uhradit přímo k rukám nebo na účet exekutora !!!
Po zaplacení pohledávky s příslušenstvím a určených nákladů oprávněného a nákladů exekuce bude exekuce automaticky bez zbytečného odkladu ukončena. V případě, že zaplatíte přímo oprávněnému není tím dotčena Vaše povinnost zaplatit náklady exekuce. Tato skutečnost může způsobit komplikace stran kontroly plateb a případného ukončení exekuce. Placení pohledávky nebo plnění jiné povinnosti je možno dohodnout s pracovníkem úřadu a dohodnuté podmínky je nutné dodržovat. Opožděné, neomluvené platby či neplnění jiné povinnosti nebude vyjma důvodů zvláštního zřetele zohledňováno, a naopak bude přistoupeno k rasantnějšímu způsobu vymožení povinnosti.

Nahlížení do spisů

Po předchozí písemné či telefonické domluvě s pověřeným zaměstnancem úřadu mohou účastníci řízení nahlédnout do spisu vedeného o tomto řízení, není-li uložen v archivu exekutora, a pořizovat si z něj výpisy; mohou tak činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.
Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

Náklady exekuce

Náklady exekuce tvoří zákonná odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Náklady exekuce se stanovují na základě vyhl. č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce hradí zásadně povinný. Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

Náklady oprávněného

Náklady oprávněného jsou účelně vynaložené náklady k vymáhání nároku určeného v usnesení o nařízení exekuce. Oprávněný má právo na náhradu takových nákladů. Náklady oprávněného hradí zásadně povinný. Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

Námitka proti osobě exekutora (námitka podjatosti exekutora)

Námitku podjatosti je účastník řízení (oprávněný, povinný) oprávněn podat do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek. Důvodem k námitce podjatosti však nemohou být okolnosti spočívající v postupu exekutora v exekučním řízení. O námitce podjatosti rozhoduje exekuční soud.

Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.

Návrh na nařízení exekuce s pověřením exekutora

Oprávněný nebo ten, kdo prokáže, že na něho bylo převedeno právo vyplývající z exekučního titulu, může podat návrh na nařízení exekuce, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul.
V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce

Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce. Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Exekuční soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne.

Odklad exekuce

Na návrh podaný u pověřeného exekutora může exekutor rozhodnout o odložení exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce, postoupí jej exekučnímu soudu, který o něm rozhodne.
Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného rozhodne o odložení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným.
I bez návrhu může exekutor nebo exekuční soud odložit provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Odvolání proti rozhodnutí exekutora

Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat odvolání, pokud je podle zákona přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.

O odvolání proti rozhodnutí exekutora  rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud.

Odvolání není přípustné proti rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu,  exekučnímu příkazu, usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, nebo příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Pověření exekutora

Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k vedení exekuce. Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady.

Právní moc rozhodnutí exekutora, exekuční soudu

Skutečnost, která má za následek, že proti rozhodnutí není možno podat řádný opravný prostředek (odvolání, námitky). Pravomocné rozhodnutí vyvolávající právní účinky v něm předvídané je konečné a nezměnitelné; zrušeno může být pouze výjimečně, např. cestou podání mimořádného opravného prostředku, pokud jej zákon pro pravomocné rozhodnutí připouští (žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, dovolání). V exekučním řízení jsou žaloba pro zmatečnost a obnova řízení jako mimořádné opravné prostředky vyloučeny. Právní moc vyznačuje doložkou orgán, jenž rozhodnutí vydal.

Právo k movité nebo nemovité věci, které nepřipouští exekuci

Takové právo k movité nebo nemovité věci, které přísluší osobě odlišné od účastníků exekučního řízení (vyjma manžela/ky povinné/ho).
Ten, jemuž svědčí právo k movité věci, které nepřipouští exekuci, může u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu movitých věcí sepsaných při provádění exekuce na základě exekučního příkazu provedení exekuce prodejem movitých věcí. Shledá-li exekutor pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Opožděný návrh exekutor odmítne. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. V případě, že exekutor nevyhoví návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, může navrhovatel do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci z exekuce (excindační žalobu)podle ustanovení § 267 o.s.ř.
Žaloba na vyloučení věci z exekuce je návrh osoby (vlastníka) odlišné od účastníků exekučního řízení (vyjma manžela/ky povinné/ho) na vyloučení movité věci nebo nemovitosti z exekuce podle zákona. V případě podání excindační žaloby je zahájeno zcela samostatné, od exekuce odlišné nalézací soudní řízení, na jehož podkladě je soudem vydáno rozhodnutí o případném vyloučení věci z exekuce nebo zamítnutí excindační žaloby.

Prohlášení o majetku povinného

Institut, na jehož podkladě exekutor nebo exekuční soud zjistí stav, povahu a druh exekučně postižitelného majetku povinného. Exekutor nebo exekuční soud může předvolat povinného a vyzvat jej k prohlášení o majetku. V případě, že se předvolaný bez včasné a důvodné omluvy nedostaví, může být předveden a současně mu hrozí uložení pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč. Prohlášení povinného musí být pravdivé a úplné. V případě, že povinný uvede nepravdivé nebo lživé údaje o svém majetku, dopouští se trestného činu poškození věřitele ve smyslu ustanovení § 222 trestního zákona.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

V příkazu k úhradě nákladů exekuce určí exekutor výši nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymůže exekutor náklady exekuce a náklady oprávněného, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.

Rejstřík zahájených exekucí

Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje a spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisuje soud nebo exekutor způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Smlouva o provedení exekuce

Písemná dohoda, v níž si mohou oprávněný a exekutor sjednat v rámci zákona další podmínky provedení exekuce, včetně tzv. smluvní odměny za provedení exekuce. Dohodnutá smluvní odměna není nákladem exekuce, kterou je jinak povinen hradit exekutorovi a oprávněnému vždy povinný. Smlouva o provedení exekuce nabývá účinnosti dnem, kdy je předmětné usnesení o nařízení exekuce doručeno exekutorovi.

Smluvní odměna

Odměna exekutora rozdílná od zákonné odměny, kterou si mezi sebou písemně dohodnou oprávněný a exekutor a která není nákladem exekuce hrazeným povinným.

Spojování exekucí

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení. 

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení, a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3, b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu a c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a). V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

Vyrozumění o zahájení exekuce

Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti.  Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou. Vyrozumění není rozhodnutím.

Výzva ke splnění vymáhané povinnosti

Výzva zaslaná exekutorem povinnému spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce, v němž exekutor vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce stanovené vyhl. č. 330/2001 Sb. a náklady oprávněného. Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena.

Záloha hrazená oprávněným

Exekutor pověřený exekučním soudem vykonat exekuci může požadovat od oprávněného složení přiměřené zálohy. Horní hranici výši zálohy stanovuje vyhl. č. 330/2001 Sb. Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě. Spotřebovaná část zálohy se oprávněnému nevrací a stává se nákladem oprávněného. Zaplacená záloha je vyúčtována v příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného exekutorem.

Záloha hrazená povinným

Viz Výzva ke splnění vymáhané povinnosti

Zastavení exekuce

Exekuční řízení se zastavuje na návrh nebo i bez návrhu.

Návrh na zastavení exekuce může podat účastník řízení u pověřeného exekutora do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o některém z důvodů zastavení exekuce (ustanovení § 268 o.s.ř.).

Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán v zákonem poskytnuté lhůtě; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě k dobrovolnému plnění. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu. 

Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu.
O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud.

Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.