Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Zaplatit pohledávku

Pohledávku můžete zaplatit bankovním převodem nebo vložením na účet s uvedením variabilního symbolu, kterým je pořadové číslo spisové značky příslušné exekuční věci (bez předznačky exekutora 15 Ex a lomítka) nebo hotově na pokladně exekutora v sídle úřadu, Palackého 31/2, Beroun oproti potvrzení nebo daňovému dokladu. Bankovní účty pro příjem plnění jsou uvedeny na stránce kontakty.

V případě potřeby bude povinnému na vyžádání předána (doručena) složenka. Při tomto způsobu placení je nutno zohlednit dobu ode dne podání na poštu ke dni připsání platby na účet a o této skutečnosti uvědomit příslušného pracovníka úřadu.


Pohledávku je nutno uhradit přímo k rukám nebo na účet exekutora !!!
Po zaplacení pohledávky s příslušenstvím a určených nákladů oprávněného a nákladů exekuce bude exekuce automaticky bez zbytečného odkladu ukončena. V případě, že zaplatíte přímo oprávněnému jeho pohledávku s příslušenstvím, není tím dotčena Vaše povinnost zaplatit náklady exekuce. Tato skutečnost může způsobit komplikace stran kontroly plateb a případného ukončení exekuce. Placení pohledávky nebo plnění jiné povinnosti je možno dohodnout s pracovníkem úřadu a dohodnuté podmínky je nutné dodržovat. Opožděné, neomluvené platby či neplnění jiné povinnosti nebude vyjma důvodů zvláštního zřetele zohledňováno, a naopak bude přistoupeno k rasantnějšímu způsobu vymožení povinnosti.