Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Obecné informace

Exekuční dražby jsou velmi často vyhledávaným způsobem jak získat věc mnohdy za velmi nízkou cenu. Vyvolávací cena (nejnižší podání) u movitých věcí činí jednu třetinu ceny odhadní a u nemovitostí je cena vyvolávací ve výši dvou třetin odhadu.

S ohledem na povahu dražeb není povolen vstup se psy, zbraněmi, střelivem a jinými nebezpečnými předměty. V případě rušení nebo maření dražby, může být dotyčný vykázán z dražby, popřípadě mu může být uložena pořádková pokuta.

Podrobnosti o průběhu dražeb stanoví dražební řády, které naleznete v části dokumenty.

Dražba věcí movitých

Exekuční dražby movitých věcí se může zúčastnit každý, kdo se o nařízené dražbě dozví, ať už prostřednictvím úřední desky, tisku, veřejné datové sítě nebo jiných medií s tím, že předem je z takové dražby vyloučena osoba povinného (dlužníka), která je vlastníkem předmětu dražby. Dražby se může účastnit jakákoli fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům nebo právnická osoba zastoupená statutárním orgánem. Jako případní dražitelé dále nemohou vystupovat soudci, soudní exekutoři, zaměstnanci soudů a soudních exekutorů a manžel povinného (dlužníka).

Věci nabízené v dražbě se prodávají jen za hotové peníze a nejvyšší poslední učiněné podání je třeba zaplatit ihned oproti potvrzení, přičemž věc musí být tím, kdo ji vydražil převzata. Pokud by tuto podmínku vydražitel nesplnil, je předmětná věc dražena znovu bez účasti dražitele, který podmínku nesplnil. Dražbu movitých věcí provádí vykonavatel pověřený exekutorem.

Nejnižší podání - vyvolávací cenu tvoří jedna třetina ceny odhadní, kterou stanoví vykonavatel exekutora, vycházeje z ceny obvyklé v místě a čase při zohlednění míry opotřebení věci. V případě výtvarných děl, památek a historických předmětů se vyžaduje znalecký posudek nebo odborné vyjádření znalce z oboru.

Dražba nemovitostí

Dražba nemovitostí (staveb a pozemků) podléhá podstatně přísnějšímu režimu než-li dražba movitých věcí. Tato skutečnost je dána zejména tím, že dražbou jsou postihovány věci daleko vyšší hodnoty. Z pohledu povinných-dlužníků pak patří postižení nemovitostí ke způsobům nejrazantnějším a nejobávanějším. Stejně jako u dražby věcí movitých se dražby nemovitostí může zúčastnit každý, kdo se o nařízené dražbě dozví z dražební vyhlášky na úřední desce nebo jinak (internet, tisk či jiná média). U fyzické osoby je předpokladem účasti na dražbě plná způsobilost k právním úkonům a u právnické osoby splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Dražitelem se pak taková osoba může stát po složení exekutorem určené dražební jistoty ve stanoveném termínu. Výše a splatnost dražební jistoty je stanovena dražební vyhláškou. Dražbu nemovitostí řídí pouze exekutor. Zaměstnanci exekutora mohou z pověření exekutora konat pouze jednoduché úkony.

Nejnižší podání - vyvolávací cena je určena ve výši dvou třetin ceny odhadní, stanovené znaleckým posudkem. Dražitelé mohou zvyšovat svá podání nejméně o 10.000,- Kč, pokud exekutor nestanoví jinak. Příklep je udělen tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Exekutor pak určí v jaké výši a termínu má být vydražitelem zaplaceno nejvyšší podání. Na zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli započítává před dražbou složená jistota. Ostatním dražitelům je složená jistota vrácena zpět. Vydraženou nemovitost je vydražitel oprávněn převzít následující den po dražbě.