Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Obce a státní správa

Vymáhání pohledávek obcí a státních orgánů prostřednictvím soudního exekutora

Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor nabízí možnost vymáhání pohledávek obcí a státních orgánů (finanční úřady, OSSZ, úřady práce, aj.) existujících na základě exekučního titulu.


Při plnění platebních povinností fyzických a právnických osob uložených vykonatelnými rozhodnutími popř. smíry se zejména obce potýkají s přibývajícím počtem dlužníků, jejichž špatná platební morálka vyžaduje vynucování těchto povinností.
Vymáhání dluhů jsou obce a státní orgány nuceny řešit za pomoci svých kvalifikovaných právníků a jiných odborných zaměstnanců postupem podle zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Vymáhání pohledávek prostřednictvím činnosti vymáhacích oddělení obcí a státních orgánů přináší nemalé zvýšení jejich nákladů, avšak nikoliv vždy uspokojivý výsledek. Mnohé pohledávky se následně odepisují pro nevymahatelnost, neboť není v možnostech vymáhacích oddělení obcí či státních orgánů prolustrovat všechny eventuality výskytu dlužníkova majetku, což obecně nepřispívá k platební morálce dlužníků. Nezanedbatelným faktem je rovněž ztrátovost mnoha vymožených plnění, porovná-li se jejich výše a náklady na vymožení při maximální možné penalizaci dlužníka ve výši 2% z vymáhaného nedoplatku.
Od vymáhání dluhů však z důvodů zachování platební morálky dlužníků nelze zásadně ustoupit, a tak vymáhací oddělení obcí a státních orgánů musí absolvovat složitou a ve svém výsledku nejistou vymáhací anabázi ať už vlastními silami nebo zdlouhavou cestou soudního výkonu rozhodnutí.

Správní orgán (obec, státní orgán), který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, jež je vykonatelným exekučním titulem, však může volit ještě jednu cestu k vymožení uložené povinnosti - požádat soudního exekutora o provedení exekuce (ustanovení § 105 odst. 2 správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb.).


Základní devizou soudního exekutora je jeho profesionální přístup k vymáhání pohledávek a soubor oprávnění, která mu umožňují postupovat při této činnosti s maximální efektivitou zaměřenou na účinné vymožení dluhu.
Autorita soudního exekutora má rovněž nezanedbatelný preventivní účinek na platební morálku dlužníků.
Pravomoci exekutora jsou využívány účinně především ve vztahu k rychlosti a šířce postižení majetku jednou exekucí, především díky povinné součinnosti ze strany třetích osob.

Výhody vymáhání místních poplatků, pokut a daní prostřednictvím soudního exekutora tak spočívají především v jeho rychlosti, efektivitě a úspornosti.


Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský nabízí obcím a státním úřadům jako oprávněným

  • vymáhání částky jakékoliv výše včetně řádů desetikorun
  • oslovení dlužníka před podáním návrhu na exekuci – tato standardizovaná forma výzvy k zaplacení spolu s možností splátkového kalendáře se osvědčila jako účinný prostředek ke zlepšení platební kázně dlužníků
  • rychlý postih dlužníka, který má výchovný i preventivní účinek; po nařízení exekuce exekutor činí veškeré úkony směřující k vymožení plnění bezodkladně
  • možnost postižení většiny majetku dlužníka (movité a nemovité věci, účty, mzdy, stavební spoření, penzijní připojištění, leasingy, nájmy, pohledávky, družstevní podíly v bytových družstvech, podíly v s.r.o., cenné papíry…)
  • postup, při němž výdaje za exekuci hradí exekutorovi v plném rozsahu dlužník
  • individualizovaný přístup k oprávněnému včetně smluvní ceny za exekutorem poskytované služby

Vaše dotazy na možnou spolupráci můžete zasílat na naši mailovou adresu podatelna@exekuceberoun.cz nebo volat na tel. 311 622 657.

Pro poskytnutí bližších informací si s Vámi rádi sjednáme osobní schůzku.