Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Informace pro povinné

Jako dlužníkovi mi bylo doručeno vyrozumění, nebo jsem se jinak dozvěděl o exekučním postihu svého movitého, nemovitého majetku či majetkových hodnot nebo společného jmění manželů.

V případě, že jde o exekuci na peněžité plnění bych měl:

 • nastudovat si patřičné dokumenty a FAQ
 • mám-li dostatek finančních prostředků, pak neprodleně uhradit pohledávku s příslušenstvím a náklady exekuce určené exekutorem na účet exekutora, neboť se v opačném případě vystavuji navyšování nákladů řízení, které i při relativně nízké pohledávce mohou být značně vysoké - po nařízení exekuce je nutno s takovými náklady vždy počítat
 • v případě, že nedisponuji dostatkem peněz, pak uzavřít s oprávněným věřitelem dohodu o splátkách, v nejlepším případě dohodnout splátky přímo s exekutorem, splátkový kalendář bude zapsán do systému, který kontroluje jeho plnění
 • včas a řádně plnit povinnost dle splátkového kalendáře, případně dle finančních možností uhradit naráz celou pohledávku s příslušenstvím včetně nákladů exekuce na účet exekutora
 • včas a řádně přebírat zásilky určené do vlastních rukou - to platí i pro manžela povinného, který se postihem společného jmění stává účastníkem exekučního řízení ze zákona
 • řídit se poučeními exekutora, případně soudu či jiných orgánů zúčastněných na řízení

V případě, že jde o exekuci na nepeněžité plnění:

Měl bych i bez výzvy poskytnout exekutorovi součinnost:

 • bez zbytečného odkladu kontaktovat Exekutorský úřad a sdělit veškěré pravdivé informace týkající se mého movitého nebo nemovitého majetku a manžela
 • včas a řádně předložit relevantní doklady rozhodné pro exekuci, zejména doklady týkající se mého majetku, manžela, podnikání apod.

Čeho bych se měl zdržet:

 • zbytečných telefonátů a korespondence vůči Exekutorskému úřadu, zpracováváme tisíce spisů a není možné se každým případem jednotlivě zabývat
 • jakýchkoli nezákonných projevů vůči exekutorovi a jeho zaměstnancům, neboť mají statut úřední osoby
 • zbytečných a nerozhodných podání a podnětů, směřujících k průtahům exekuce, neboť tak dochází ke zbytečnému navyšování nákladů řízení

V případě uhrazení pohledávky s příslušenstvím a nákladů exekuce ve lhůtě exekutorem stanovené, je exekutor povinen upustit od provedení exekuce s tím, že v takovém případě činí odměna exekutora pouze 50% zákonem stanovené odměny, nejméně však 3000,- Kč.